Προεκτάσεις

Στο παρόν wiki ασχοληθήκαμε με το θέμα της Παγκόσμιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον δεύτερο από τους οκτώ Αναπτυξιακούς Στόχους της Νέας Χιλιετίας, όπως ορίστηκαν από τον Ο.Η.Ε.. Διαπραγματευτήκαμε τη σημασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων του Παιδιού κι επικεντρωθήκαμε στο Δικαίωμα της Εκπαίδευσης. Ασχοληθήκαμε με το ζήτημα του αναλφαβητισμού στον κόσμο, γνωρίσαμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο πρόβλημα και αναφερθήκαμε στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές σε αυτές.

Παρόλα αυτά δεν διερευνήθηκαν πλήρως οι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην επίτευξη της Παγκόσμιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με τα γενικότερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των χωρών με χαμηλά ποσοστά παιδείας. Επίσης, πέρα από την Actionaid Hellas δεν έγινε εκτενής αναφορά στις υπόλοιπες μη κυβερνητικές οργανώσεις που προωθούν το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.

Το wiki αυτό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές ΣΤ' και Ε' δημοτικού και μπορεί να συνδεθεί με τα μαθήματα της Γλώσσας, της Πολιτικής Αγωγής, των Μαθηματικών και της Γεωγραφίας.